Termeni si conditii

1. Părțile

Acest contract reglementează termenii și condițiile în care se desfășoară relația contractuală de prestări servicii de către:

Ecolife Consulting S.R.L., societatea română cu sediul în Ilfov, strada Steaua Roșie nr. 31, parter, Complex Rezidential Golden Residence, bloc k, Ap 2, Oras Otopeni, înregistrată în evidențele Registrului Comerțului sub nr. J23/3827/2019, CUI 35008775 („Studio-ul” sau „PilatesFIT„) către Client („Contractul„).

2. Obiectul Contractului și Durata

PilatesFIT furnizează următoarele tipuri de servicii: pilates (respectiv pilates cu aparate sau la saltea), yoga sau masaj. Pentru serviciile de pilates sau yoga, clienții pot opta pentru ședințe individuale, semi-private (maxim 2 participanți) sau de grup (2-4 participanți) în baza unui abonament sau ședință individuală.

Lista serviciilor și prețurile acestora, inclusiv descrierea fiecăreia sunt disponibile la recepția Studio-ului precum și pe website-ul www.pilatesfitstudio.ro.

Contractul va fi încheiat pentru o durată de 1 (un) an și se va prelungi automat pe perioade succesive, egale cu cea inițială, dacă niciuna dintre părți nu își exprimă intenția de încetare.

3. Accesul la sedințele de antrenament

Accesul clienților în Studio se face ulterior: (i) semnării documentelor contractuale (Fișa de client, Termeni și condiții, Regulament de organizare și funcționare, Formular de consimțământ și notă de informare GDPR), (ii) achitării serviciilor contractate și (iii) prezentării unui act de identitate.

Abonamentul este nominal şi nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terţe persoane, cu excepția situației particulare menționate la secțiunea 6 de mai jos.

Abonamentele au valabilitate, după caz, 1, 2 sau 3 luni de la data primei ședințe efectuate din abonamentul respectiv.

Se consideră client și persoana care achită o singură sedință.

4. Politica de efectuare a programărilor

4.1 Modalitatea de efectuare a programărilor

Participarea la activitățile organizate de PilatesFIT se poate realiza doar pe bază de programare. Programarea se realizează online, la recepția Studio-ului sau telefonic, în limita locurilor disponibile.

Având în vedere disponibilitatea limitată pentru antrenamente personale, pentru a vă asigura că beneficiați de ziua și ora preferată pentru efectuarea antrenamentului, PilatesFIT recomandă efectuarea cât mai timpurie a programării.

Studioul își rezervă dreptul de a acorda prioritate pentru efectuarea rezervărilor clienților fideli și celor care au achiziționat un abonament.

4.2 Intârzierile

O sesiune de antrenament durează 55-minute și începe la ora fixă. Clientului trebuie să sosească la Studio cu cel puțin 10 minute înaintea începerii clasei.

In cazul întârzierii, sesiunea individuală se poate efectua, însa doar pentru durata rămasă din sesiunea de antrenament. În ceea ce privește clasele de grup, intrarea după efectuarea exerciţiilor de încălzire se face pe răspunderea exclusivă a Clientului.

4.3 Anularea/ reprogramarea ședințelor

Anularea/ reprogramarea unei ședințe pentru care s-a efectuat o rezervare se poate realiza fără nicio penalitate cu cel puțin 4 ore înainte de ora stabilită. Excepție o fac clasele de luni dimineața, când anularea/reprogramarea se va face cel tarziu duminică până la miezul nopții.

Anularea/ reprogramarea se realizează online, la recepția Studio-ului sau telefonic.

Dacă nu se respectă termenii de anulare/reprogramare menționați mai sus, sedința va fi considerată efectuată și, după caz, va fi dedusă din abonament.

In eventualitatea în care instructorul nu poate ajunge la ședința stabilită ca urmare a unei situații excepționale, în funcție de disponibilitate, Studio-ul va oferi Clientului opțiunea de a efectua clasa cu alt instructor, sau reprogramarea fără nicio penalitate.

4.4 Suspendarea abonamentului

Un abonament achitat poate fi suspendat din motive medicale pe baza unui certificat medical. In această situație, abonamentul va fi suspendat pe durata de repaus specificată în certificatul medical.

Pentru a solicita o suspendare din motive medicale, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa office@pilatesfitstudio.ro.

Cererea de suspendare din motive medicale poate fi prelucrată doar dacă este trimisă împreună cu certificatul medical ce conține recomandarea de a nu efectua activități sportive, în termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale care a declanșat suspendarea.

5. Plata

Clientul este obligat să achite contravaloarea serviciilor prestate de PilatesFIT pentru care optează, la prețul practicat de PilatesFIT, astfel cum este acesta notificat Clientului în oferta de servicii prezentată la recepția Studio-ului sau pe website-ul www.pilatesfitstudio.ro .

Plățile se efectuează înainte de începerea sesiunii de antrenament/ masaj prin următoarele metode de plată: (i) card bancar, (ii) cash sau (iii) transfer bancar (clientul trebuie să transmită dovada efectuării plății prin transfer bancar la adresa de e-mail office@pilatesfitstudio.ro înainte de începerea ședinței).

Factura se eliberează la cerere.

Furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi suspendată pe perioadele pentru care nu este efectuată plata aferentă. Furnizarea serviciilor va fi reluată ulterior efectuării plătii.

6. Politica de returnare

Plățile efectuate de Client/ un terț în numele Clientului pentru serviciile furnizate de PilatesFIT sunt nerambursabile, indiferent dacă clientul utilizează efectiv sau nu serviciile contractate pe parcursul perioadei de valabilitate a abonamentelor.

Sedințele rămase neefectuate dintr-un abonament nu se reportează pentru următorul abonament și nici nu se pot transmite altor persoane sau în contul altor servicii. Cu titlu de excepție, dacă din motive medicale Clientul nu mai poate efectua ședințele rămase nefolosite, acestea se pot transmite unei terțe persoane, urmând a putea fi efectuate în termen de o lună de la data aprobării solicitării de transfer de către de managementul PilatesFIT.

Pentru a solicita transmiterea ședințelor rămase neefectuate dintr-un abonament unei terțe persoane, din motive medicale, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa office@pilatesfitstudio.ro. Cererea trebuie însoțită de certificatul medical ce conține recomandarea de a nu mai efectua activități sportive, în termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale.

De asemenea, plățile nu se restituie în situația în care activitatea PilatesFIT este suspendată în baza actelor normative emise de autoritățile publice. Pe parcursul acestei perioade, abonamentul este suspendat, iar durata corespunzătoare suspendării va fi reportată astfel încât perioada contractuală să fie aceeași, iar clientul să beneficieze de aceleași servicii.

7. Accesul copiiilor în Studio

Accesul copiiilor în Studio se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare a Studio-ului.

PilatesFIT nu va fi responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori în interiorul Studio-ului. Părinții/ tutorele legal vor fi unicii responsabili pentru conduita și siguranța copiilor lor în incinta Studio-ului.

8. Regulamentul de funcționare

Prin semnarea prezentului Contract, clientul declară că a citit, a înțeles, acceptă și este de acord cu întreg conținutul Regulamentului de funcționare, disponibil la recepția Studio-ului și pe pagina de internet www.pilatesfitstudio.ro.

Orice Client poate primi, la cerere, Regulamentul de funcționare pe suport de hârtie.

PilatesFit are dreptul sa modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul de funcționare. Clientul va fi informat despre modificările aduse acestuia prin afișare la recepție, respectiv prin publicare pe pagina de internet www.pilatesfitstudio.ro, fiind valabile începând cu a 5- a zi de la data afișării lor, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

9. Răspundere

Clientul înțelege ca trebuie sa consulte un medic înainte de utilizarea oricăror servicii furnizate de PilatesFIT și să obțină avizul prealabil al acestuia. De asemenea, Clientul are obligația de a se asigura că și copiii aflați în grija sa trebuie să fie consultați de un medic înainte de utilizarea oricăror servicii furnizate de PilatesFIT și să obțină pentru aceștia avizul prealabil al medicului.

Atât Clientul cât și copiii care sunt sub supravegherea acestuia au obligația de a consulta înainte de utilizarea serviciilor PilatesFIT caracteristicile acestora, astfel cum acestea sunt comunicate de către PilatesFIT prin personalul Studio-ului sau pe website și să se asigure că nivelul de intensitate este corespunzător stării sale de sănătate și a copiilor aflați sub supravegherea sa, după caz.

Clientul este responsabil să se asigure că exercițiile sunt efectuate în siguranță și conform instrucțiunilor primite de la personalul PilatesFIT. Studio-ul nu va fi responsabil pentru nicio vătămare cauzată de Client însuși sau altor persoane.

PilatesFIT, angajații și colaboratorii săi, nu vor răspunde pentru obiectele personale ale Clienților sau copiilor acestora, care sunt deteriorate, pierdute sau furate.

Clientul declară și garantează că toate exercițiile, tratamentele și utilizarea tuturor facilităților oferite de Studio către el/ea și către copiii pentru care și-a exprimat acordul la încheierea prezentului Contract, vor fi pe riscul său.

Clientul declară și garantează că acesta/copiii săi are/au o stare de sănătate foarte bună și că este/sunt capabil(i) din punct de vedere fizic să efectueze oricare și toate exercițiile fizice și tratamentele furnizate de PilatesFIT și că PilatesFIT și/sau angajații/colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători față de Client/copiii acestora și/sau proprietatea acestuia pentru niciun fel de pretentii, cereri, acțiuni, de orice natură, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea oricărora dintre serviciile PilatesFIT, iar prin prezenta Clientul exonerează în mod expres PilatesFIT angajații/colaboratorii acestuia, de orice fel de pretenții, daune, acțiuni rezultând din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vătămarea sau decesul cauzat de accidentari sau de fapta oricărui terț.

10. Încetare

Prezentul Contract încetează în una dintre următoarele situații: (i) prin acordul părților; (ii) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, (iii) prin reziliere de către PilatesFIT, conform prevederilor din prezentul Contract și Regulamentul de funcționare.

În cazul încălcării de către Client a obligațiilor ce ii revin în conformitate cu prevederile prezentului Contract sau dacă Clientul a încălcat prevederile Regulamentului de funcționare, PilatesFIT va avea dreptul de a rezilia Contractul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, PilatesFIT este îndreptățită să solicite daune-interese Clientului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit, inclusiv prețul abonamentului sau parte din acesta, care va fi reținut de către PilatesFIT cu titlu de daune prestabilite.

Încetarea nu va produce efecte cu privire la obligațiile deja scadente între părți.

11. Cesiune

Clientul este de acord cu privire la cesionarea de către PilatesFIT a drepturilor și obligațiilor rezultate din prezentul Contract către orice terț, PilatesFIT urmând a transmite Clientului o notificare în acest sens.

12. Forța majoră și cazul fortuit

În cazul apariției unui caz fortuit sau a unui caz de forță majoră PilatesFIT nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care cazul fortuit sau forța majoră acționează.

13. Legea aplicabilă și soluționarea diferendelor

Prezentul Contract este guvernat de legea română.

Disputele care ar putea rezulta din derularea prezentului Contract, se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă eșuează se vor deferi spre soluţionare instanţei competente din București.

14. Dispoziții finale

În situația în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Contract este sau va fi calificata drept nulă sau ilegală, conform legislației în vigoare, toate celelalte prevederi ale prezentului Contract vor rămâne in vigoare.

Clientul a luat la cunoștință și înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse în prezentul Contract și își asumă riscul de eroare în acest sens, conform art. 1209 din Codul Civil.

Clientul declară faptul că înțelege cauza prezentului Contract, fiind în deplină cunoștință a elementelor esențiale privitoare la (i) limitarea răspunderii PilatesFIT, conform prevederilor art. 9 din prezentul Contract, art. 2, 4 din Regulamentul de funcționare (ii) dreptul PilatesFIT de a dispune suspendarea obligațiilor conform prevederilor art. 5 din prezentul contract, (iii) reînnoirea tacită conform prevederilor art. 2 din contract, (iv) legea aplicabilă Contractului și modalitatea de soluționare a diferendelor conform prevederilor art. 13 din prezentul.

 

 

Regulament de funcționare

Regulament de funcționare

Regulament de funcționare