Regulament de funcționare

Prezentul regulament reprezintă cadrul ce stabilește regulile aplicabile în incinta Studio- ului PilatesFIT („Studio-ul” sau „PilatesFIT”) în vederea desfășurării normale a activităților, pentru ocrotirea sănătății membrilor și în scopul respectării ordinei și siguranței încăperilor și echipamentelor Studio-ului („Regulamentul”).

Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului Regulament, inclusiv orice modificări ce se vor aduce acestuia și care vor fi făcute publice pe website-ul www.pilatesfitstudio.ro și/sau în locatia Studioului, este obligatorie pentru toate persoanele care beneficiază de unul sau mai multe servicii puse la dispozitie de Studio precum și pentru copiii minori ai clienților.

1. Programul de functionare

Luni – Vineri între orele 7am – 9pm

Sâmbăta între orele 9am – 4pm

Duminica – închis

PilatesFIT îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa clienților în timp util, prin afişare la recepție și/sau pe website-ul www.pilatesfitstudio.ro

2. Reguli privind desfășurarea antrenamenelor

Clientilor le este interzis să vina in studioul PilatesFIT cu antrenori personali care nu fac parte din echipa PilatesFIT. Clientii vor efectua antranemente doar cu colaboratorii (Antrenori Personali) si personalul aprobat de PilatesFIT.

Clienții, inclusiv copiii, au obligația să consulte un medic înainte de utilizarea oricăror servicii furnizate de PilatesFIT și să obțină avizul prealabil al acestuia. Orice antrenamente se vor efectua exclusiv pe propria răspundere.

Clienții sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentelor. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către clienți în sala de antrenament și zonele de recepție.

Clientul va primi instrucțiuni de la personalul PilatesFIT cu privire la modalitatea de utilizare a echipamentului sportiv. Clientul este obligat să respecte aceste instrucțiuni și să utilizeze echipamentul sportiv în mod adecvat. Clientul este răspunzător pentru orice traumatism survenit în urma utilizării neadecvate precum si pentru orice prejudiciu cauzat Studio-ului ca urmare a oricăror deteriorări survenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare. Totodată clienții au obligația să respecte instrucțiunile personalului cu privire la nivelul de intensitate al execuției exercițiilor.

3. Reguli de igienă

Intrarea în incinta Studio-ului se face după aplicarea botoșeilor de protecție puși la dispoziție de către PilatesFIT, peste încălțămintea de exterior. Este interzis accesul în Studio fără botoșei de protecție.

La intrarea in incinta Studioului clientul are obligația să folosească dezinfectantul de mâini amplasat la recepție, sau să se spele pe mâini cu apă și săpun.

Prosoapele folosite se vor pune în coșurile special amplasate în vestiare.

Aparatele și accesoriile folosite sunt dezinfectate după fiecare utilizare de către personalul PilatesFIT.

Clienții au obligația să mențină curățenia în toate zonele Studio-ului.

PilatesFIT își rezervă drepul să refuze accesul oricărui client care poate fi suspectat din motive rezonabile ca având o stare de sănătate apreciată de personalul PilatesFIT ca fiind în detrimentul securității, sănătății sau stării de bine a acestuia sau a oricărui alt client.

PilatesFIT va avea dreptul de a suspenda temporar activitatea, cu scopul de a efectua lucrări de amenajare, restaurări, reparații sau orice alte îmbunătățiri, cu notificarea clientului în avans.

4. Reguli de conduită

Clientilor li se interzice utilizarea în cadrul studioului a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi clienti, cât şi faţă de personalul PilatesFIT. Clienții au obligația de a se comporta cuviincios și de a nu incomoda prin comportamentul lor pe cei din jur.

In incinta Studio-ului este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje de marketing precum și vânzarea de produse de orice fel, fără aprobare din partea managementului PilatesFIT.

Fumatul nu este permis în incinta Studioului. Accesul sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substanțelor halucinogene sau substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în Studio, precum și comercializarea/vânzarea acestora, este strict interzisă. Antrenamentul fizic sub influența unor asemenea substanțe poate avea consecințe deosebit de grave asupra sănătății.

Clientilor le este interzis să depoziteze peste noapte sau perioade îndelungate, obiecte personale în vestiarele Studio-ului. Clientii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale. La finalul antrenamentului clienții sunt obligați să elibereze dulapul de lucrurile personale și să returneze cheia de la dulap la recepție. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare sau în incinta Studio-ului, vor fi păstrate într-un spațiu de depozitare. Personalul PilatesFIT nu are obligatia de a asigura paza bunurilor personale ale clienților. PilatesFIT este exonerat de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale clientilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta Studio-ului.

Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către clienți a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta Studioului.

Accesul animalelor de companie nu este permis in Studio.

5. Reguli privind accesul copiiilor în Studio

Este interzis accesul copiiilor cu vârsta de până la 10 ani în Studio. PilatesFIT nu va fi responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai clientilor în interiorul Studioului.

Copiii cu vârste între 10 și până la 14 ani pot participa la ședințele de antrenament organizate de PilatesFit special pentru copii, cu aprobarea scrisă a unui părinte/ tutore legal în acest scop și numai însoțiți de către un părinte/ tutore legal sau alt însoțitor desemnat de părinți.

Părinții și/ sau însoțitorii copiilor minori vor utiliza sala de așteptare pe perioada cât copilul respectiv desfășoara activitățile sportive fără a bloca căile de acces/ evacuare și a îngreuna accesul celorlalți clienti/personalului PilatesFIT.

Minorii cu vârste între 14 – 18 ani pot participa la toate activitățile Studio-ului, numai cu acordul prealabil în scris al părinților/tutorelui legal.

6. Sancțiuni

În cazul în care clientul a încălcat prevederile prezentului Regulament, PilatesFIT studio va avea dreptul de a rezilia abonamentul (conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către PilatesFIT cu titlul de daune prestabilite.

În funcție de gravitatea abaterii, în anumite situații, personalul PilatesFIT poate proceda la îndepărtarea clientului din incinta Studio-ului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra in Studio.

7. Modificări

PilatesFit are dreptul sa modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul. Clientul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului prin afișare la recepție, respectiv prin publicare pe pagina de internet www.pilatesfitstudio.ro, fiind valabile începând cu a 10- a zi de la data afișării lor, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

8. Sugestii și reclamații

Clientii care au orice fel de nemulțumiri sunt încurajați să faca o reclamatie scrisă adresată către managementul PilatesFIT pe adresa de e-mail office@pilatesfitstudio.ro.

De asemenea orice sugestie, sesizare sau solicitare din partea clienților se va trimite pe adresa de e-mail office@pilatesfitstudio.ro.